ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רמה

ב"ה, כ"ו מ"ח, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

... לכתבו אודות ההתחזקות בקיום מצות ולא תתורו אחרי וגו'.

ידועה עצה היעוצה להיות נזכר 1) על מה שכתוב, השמים והארץ אני מלא, ונאמר והנה ה' נצב עליו ובלשון חז"ל לית אתר פנוי מיני' וביחד עם זה אשר 2) הקב"ה הוא עצם הטוב ומטבע הטוב להיטיב לכל אחד ואחד בעניניו גם בההתחזקות בהאמור.

ח'רמה

ובלשון חז"ל: תקוני זהר תנ"ז.

1) סנהדרין עא, סע"ב. וראה זח"א רח, א.

2) קדושין מ, א.