ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רמו

ב"ה, כ"ו מ"ח, תשכ"ב

ברוקלין.

אגודת חסידי חב"ד

צעירי אגודת חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מועתק בזה נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח להתועדות ארצי של אנ"ש שי':

"בעמדנו ערב חדש הנסים והגאולה, יהי רצון שכינוסכם יהי' וגם יוסיף בטוב להמתכנסים 1ולהעולם, טוב לשמים טוב לבריות טוב העושה 8פירות על ידי ההגברה בהפצת המעינות והיהדות בכלל ובאופן דהולך ומוסיף ואור. בברכת הצלחה".

מנחם שניאורסאהן

המברק בטח נתקבל במועדו, ובטח יודיעו מהנעשה בכהנ"ל, וכל המפרט הרי זה משובח.

בכבוד ובברכה

מזכיר