ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רמז

ב"ה, כ"ז מ"ח, תשכ"ב

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ הרנ"ן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ד מרחשון, בו כותב ע"ד המצב בהישיבה.

ואף שמבואר בכ"מ ובדא"ח שלא הכמות הוא העיקר, ואחד הי' אברהם וירש זרעו את הארץ, אבל ביחד עם זה מבואר בכ"מ גם מאמר חז"ל הידוע אלף נכנסים למקרא וכו' אחד יוצא להוראה, שנקודת הביאור, שכמות של אלף כניסה למקרא נוגע בשביל שיהי' אחד להוראה, ובהדגשה יותר יובן ע"פ המבואר (בלקו"ת לג' פרשיות ג' ע"א) שהאלף הוא בעולם העשי' ובזה תלוי האחד להוראה בעולם האצילות, עיי"ש דברים נפלאים בזה.

ומובן שלא לדרשה קאתינא, כ"א ע"ד כמות התלמידים בהישיבה שמבהילה היא.

ומה שנוגע לא פחות מזה, שבמשך שנים האחרונות הולכים ופוחתים... הגיעו לכאן ידיעות, שבכו"כ חוגים מאחב"י בצרפת וביחוד בפאריז, מתכוננים בשטח החינוך לקראת עליית היהודים מאלג'יר לצרפת שהתחילה מכבר והולכת וגדלה מזמן לזמן, ובמכתבו אין ניכר כל הד לידיעה האמורה ולפעולות בהאמור...

לכתבו אודות תלמידים מכאן - מובן שלכל לראש עליו לפנות להנהלת הישיבה דכאן, ולבארם ג"כ איך זה אפשר לסדר באמצע זמן הלימודים הן כאן והן בצרפת [...] ועד ועיקר איך זה יועיל הנ"ל, התלמידים דכאן המדברים אידיש או אנגלית בנוגע לאחב"י מאלזשיר וכיו"ב שצריכים לדבר עמהם בצרפתית או עכ"פ בלה"ק.

וכיון שעומדים אנו בערב חדש כסלו, חדש הנסים, יהי רצון שיחול נס בכל הענינים הנ"ל, ויהי' מוסיף והולך מוסיף ואור בריבוי תלמידים זרע ברך ה' לומדים נגלה וחסידות.

ח'רמז

הרנ"ן: הרב ניסן נמנוב, ברונא. אגרות נוספות אליו - לעיל חכ"א ז'תתט, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ח'שב.

בלקו"ת לג' פרשיות: ובאוה"ת בראשית (כרך ו') תתרכו, ב ואילך.

תלמידים מכאן: בחודש אד"ר תשכ"ב נסעו קבוצה של תלמידים שלוחים לישיבת תו"ת דצרפת (ראה גם שיחת אור לי"ב אד"ר תשכ"ב).