ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רמח

ב"ה, כ"ז מ"ח, תשכ"ב

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מו"ה

טובי' שי'

שלום וברכה!

... לשאלתו מנהגי אנ"ש בחינוך קטנים כו' - יברר אצל זקני אנ"ש שי' שבסביבתו, כי לא שמעתי במיוחד עד"ז (לבד המוזכר בכ"מ בהנדפסים).

ודאי יודיע ההמשך בעניני ישיה"ע, הת' שי' שנסעו ללוד, ביהכ"נ חב"די בשיכון פאגי וכו'. ות"ח מראש.

מאמרי ר' בצלאל שי' לנדוי שבמחנים קראתי כמה מהם ונהנתי. כן - ספרו ע"ד הבעש"ט (אף שחבל שאין בו מ"מ!!) וראוי לעידוד ושבח.

נישואי כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע היו, כנהוג בישראל, במקום הורי הכלה באוורוטש. האם השתתף בהם זקן הכלה הרה"צ והרה"ק וכו' וכו' הררי"י מטשערקאס - לא שמעתי בזה.

טפול קרני "רדיום" בנוגע לקטנים בפרט, וביחוד בגיל רך ביותר - צריך זהירות יתרה. ובאם יש רופא חושש - אין לעשותו. והרופא כל בשר ישלח רפואתה באופן הטוב הנראה ונגלה.

בעת רצון יזכירו כל אלה שכותבם על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ח'רמח

חלקה נדפס בלקו"ש חי"ב ע' 178 חלקה בחט"ז ע' 589 והושלמה עפ"י צילום האגרת.

מו"ה טובי' שי': בלוי, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ט ז'תכז, ובהנסמן בהערות שם.

ישיה"ע: ישיבת הערב.

נישואי: ראה גם חנוך לנער ע' 10. סה"ת אדמו"ר מהורש"ב ע' 17.