ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רמט

ב"ה, כ"ז מ"ח, תשכ"ב

ברוקלין.

חברי מושב בר גיורא, בארצנו הקדושה

תבנה

ותכונן במהרה בימינו על ידי משיח צדקנו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי המכתב משביעי בשמיני, הוא חדש מרחשון בחתימת כמה מתושבי מחנם הט', מבשרים טוב מההתועדות ביום האמור, קבלת הפ"ש מכאן וכו',

ובודאי כמנהג בני ישראל בהתאספם יחד במספר עשרה ויותר, אשר הודיעונו חז"ל, דאכל בי' עשרה שכינתא שריא, וביאר רבנו הזקן [בעל התניא - פוסק בנסתר דתורה - והשולחן ערוך - פוסק בנגלה דתורה] - ששמע מרבותיו (הוא הרב המגיד הגדול ממעזריטש ורבו הבעש"ט זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע),

שהוא אף שאינם מדברים בדברי תורה, והשראת השכינה היא עד כדי כך, שאילו נמצא מלאך אחד עומד שם, תפול עליו אימתה ופחד בלי גבול ותכלית משכינתא דשריא עלייהו עד שהי' מתבטל ממציאותו לגמרי (עיין אגה"ק סי' כ"ג).

ועאכו"כ שבטוחני שבהתועדות האמורה נדברו בדברי תורה והתעוררות למצותי'.

ויהי רצון אשר יומשך מהתועדות זו על הימים שבועות וחדשים הבאים לקראתם ולקראתנו לטובה, להוסיף בלימוד התורה וקיום מצותי' מתוך בריאות פרנסה שמחה וטוב לבב.

ויהי רצון שאתבשר בטוב בכל האמור, והרי עומדים הננו בערב חדש כסלו חדש הנסים והגאולה.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.