ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רנ

ב"ה, כ"ח מ"ח, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ז חשון, בו כותב אודות השפעה על פ.

בכלל רואים במוחש שכשמשפיעים ע"י ידידים ומכירים - מצליחים יותר לפי ערך מאשר השפעה ישירה ע"י הקרובים ביותר, אלא שידברו פעם פעמיים ויותר, ולא להתפעל באם אין נראות תוצאות מידיות.

לכתבו באם יש לשבת בעיר פלונית מפני שמועה ששמע.

הנה בכלל אין אנו אחראים לשמועות פורחות, ועוד ועיקר אשר נאמר בתורה, תמים תהי' עם ה' אלקיך.

ומאחר שהכל בהשגחה פרטית, עלי החובה (והזכות) לעוררו על ההכרח וחובת גברא לקבוע עתים בלימוד פנימיות התורה, שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, קביעות בכל יום ובהוספה ביום השבת אשר קדש הוא לה'.

וכן מהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו, ובטח מפריש לצדקה בכל יום בבקר קודם התפלה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ. ב. עוד מזכיר שמועה במכתבו בשם פלוני, שכאילו אמר אשר בנוגע לי"ג עיקרים, מי שחסר לו באמונה בהם אפילו בשוגג, אפיקורס מקרי, וע"פ ביאורו שמוסיף הנ"ל ה"נ גם באם אנוס גמור הוא וכמו תינוק שנשבה בין העכו"ם או בדרגא נעלית יותר, שמפרש באופן אחר מאמרי חז"ל.

ועיין רמב"ם הלכות תשובה פרק ג' ה"ז השגת הראב"ד - שמוכח להיפך.

והוכחה ברורה יותר מהנראה במוחש בנוגע שלשת עיקרים הראשונים דכו"כ אין להם ידיעה בפירושם, ותוכנם האמיתי. (עיין חובת הלבבות בתחלתו שער היחוד ועוד ועוד) ובפרט ע"פ המבואר בארוכה, באר היטב, בספרי קבלה וחסידות.