ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רנא

ב"ה, כ"ח מ"ח, תשכ"ב

ברוקלין.

כבוד המשתתפים בהתועדות ומסיבת מלוה

מלכה דפרשת

חיי שרה,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בעונג קבלתי מכתבם ובעת התועדות האמורה.

ובעת רצון יזכירו המשתתפים, מתאים להחתימות, וב"ב שליט"א על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, להמצטרך בגשמיות וברוחניות.

ויהי רצון אשר, כפירוש חז"ל בבראשית רבה ריש פרשה האמורה, הם תמימים ושנותיהם תמימים.

יזכם השי"ת ויצליחם במילוי משאלות לבבם לטובה, עד אשר תמימים ושלמים יהיו בגשמיות וברוחניות גם יחד,

ויומשך כן לאורך ימים ושנים טובות, וכמה שכתוב את מספר ימיך אמלא, וכפירוש רבנו הזקן על פסוק זה (תו"א פרשה משפטים),

וע"פ המבואר בהתועדות דש"ק חיי, ש"ק מברכים חדש כסלו, חדש הנסים והגאולה.

בכבוד ובברכה לבשו"ט

מ. שניאורסאהן