ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רנב

ב"ה, כ"ט מ"ח, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתביו מכ"א וכ"ו חשון, בם כותב ראשי פרקים מההתועדות ומסירת הפ"ש מכאן,

ויהי רצון שיפעל כל הנ"ל לתכלית בריאת כאו"א בתוככי כלל ישראל, שהוא כפסק המשנה אני נבראתי לשמש את קוני וכמודגש בתורת החסידות מתוך שמחה וטוב לבב ובאופן דמוסיף והולך מוסיף ואור.

ובפרט שעומדים אנו בערב חדש כסלו, חדש הגאולה וע"פ המבואר באגה"ק סי' ד', גם גאולת כאו"א מענינים המעלימים ומסתירים בעבודתו לקונו, שזהו תכלית בריאתו - כנ"ל בדברי רז"ל במסכת קדושין בסופה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

לכתבו ע"ד עבודתו בקודש בח"ק והיחס מאיזה אנשים לזה - מובנת הפליאה והתמי' הכי גדולה על יחס כזה. וכבכל עניני אנ"ש - גם בזה יש ללמוד ברור מדברי רבותינו נשיאינו בסיפורם, אשר אדה"ז רשמו אביו (עוד בילדותו) לשמש בח"ק. ואמר אדה"ז - שמחזיק טובה לאביו ע"ז. - שככל סיפורי רבותינו בודאי גם בזה הוראה לנו ולבנינו. וק"ל.

ח'רנב

בח"ק: בחברה קדישא.

בסיפורים: ראה גם בית רבי פ"ד (ה, ב).