ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רנג

ב"ה, כ"ט מ"ח, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אודות יום הולדת שלו,

בודאי נהג במנהג אנ"ש בזמן האחרון ביום ההולדת. ויה"ר מהשי"ת שתהי' שנת הצלחה אצלו בלימוד התורה. וקיום המצות בהידור.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

במענה לשאלתו - לרגש ביוקר התורה מגיעים ע"י התבוננות בדברי חז"ל המבארים ענינה ומעלתה. ועייג"כ תניא פרק ד' ה' כ"ג ובכ"מ. ב"ח לטור או"ח סמ"ז.