ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רנד

ב"ה, ראש חדש כסלו, תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ בעל מדות

תרומיות ענף עץ

אבות וכו' מהרש"ז שי'

שלום וברכה!

בודאי ינעם לו לדעת כי בהתועדות כאן "טעמו" מהמשקה אשר שלח כ'

ונהנו. - בידעי יגיעתו בנוגע לפרסום מאמרי אדה"ז, בקשתי את הרב אפרים שי' וואלף למסור עלי הגה' ממאמר היו"ל עתה,

- העתק מכתבי למר שטיינמן שי' (בקשר עם מסיבת הכבוד) שבקשתי לשלוח לכ', בידעי שהוא יושב ראש הועד, בטח נתקבל בעתו. - נשלח לכ' בלי מכתב-לוי כיון שלא רציתי לעכב. -

מצו"ב טופס שנדפס ז"ע (קודם העריכה).

כיון שנכנסנו לחודש הגאולה, כאן ההזדמנות להביע בטחוני שבודאי ישתתף בחגיגת י"ט כסלו בכפר חב"ד בשמחה ובטוב לבב.

בכבוד ובברכה לבריאות ולבשו"ט

מ. שניאורסאהן

ח'רנד

מהרש"ז: שזר. אגרות נוספות אליו - לעיל חכ"א ז'תתקס, ובהנסמן בהערות שם.

לקמן - ח'שכג. ח'שפג. ח'תמו. ח'תצד. ח'תקיג. ח'תקסד. ח'תרכז. ח'תרכט. ח'תרמד.

ח'תרסא. ח'תרסה. ח'תרעו.

בידעי.. אדה"ז: ראה אגרות כ"ק אדמו"ר שליט"א אליו בקו' "צדי"ק למלך" ו אגרת לא, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ח'תרמד. ח'תרעו.

ממאמר היו"ל עתה: ד"ה יסובבנהו יבוננהו. ונדפס אח"כ במאמרי אדה"ז-תקס"ו ע' שצב ואילך.

מכתבי: דלעיל ח'רלח.

ח'רנה

*) יו"ד סשצ"ב. "ליקוטים מהר"פ מקארעץ" בשמו (הועתק בס' אגרות [בעל] התניא ע' רלה).

לא לדחותו: ראה גם לעיל ח"כ אגרת ז'תנח, ובהנסמן בהערות שם.

בחדש כסלו: ראה גם לעיל חכ"א אגרת ח'קסג, ובהנסמן בהערות שם.