ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רנה

ב"ה, ב' כסלו, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ז מ"ח, בו שואל אודות קביעות זמן החתונה של בנו... שליט"א,

ואשר בינתים שחל"ח אם החתן תנצב"ה, ויש קס"ד אולי לדחות מפני זה זמן החתונה.

ובודאי יודע מנהג ישראל אשר תורה הוא שאפשר להקדים זמן חתונה אבל לא לדחותו*.

ולכן אין נראה לי קס"ד האמור ויכולים לקבוע זמן החתונה בחדש כסלו, הוא חדש הנסים והגאולה. אבל בכל אופן לא לדחות לאחר הזמן שקבעו בהסכם שני הצדדים.

ויהי רצון שתהי' החתונה בשעה טובה ומוצלחת ולבנין בית בישראל בנין עדי עד.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.