ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רנו

ב"ה, ב' כסלו, תשכ"ב

ברוקלין.

הנהלת רשת אהלי"י ליובאוויטש אשר

באה"ק ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

לפלא הכי גדול שזה זמן רב אשר אין כל ידיעות מהנעשה בהרשת, וכמדומני שמשך זמן זה הוא כחצי שנה ויותר שנתקבלו רק ידיעות הכי מעוטות ומקוטעות, וגם הן - רק במדה ונצרך זה בשביל שאלה פלונית או בעיא פלונית, וכנראה שכמה ממנהלי בתי ספר הרשת, דעתם פשוטה, שעל הנהלת הרשת להודיע, ובמילא גם מהם אין כל ידיעות.

ופשוט שאין הכוונה לצעוק על העבר - כי אם בהנוגע לעתיד, ויהי רצון שיפעול בנוגע לעתיד הכי קרוב ובפרטיות הדרושה.

ועל של עתה באתי, כוונתי לעניני חדש כסלו דכל שנה ושנה, והנקודה - שכנראה אין מנצלים עניני חדש כסלו בבתי ספר הרשת בכלל, ובפרט בנקודה הפנימית דהפצת המעינות, תורת החסידות הדרכותי' ומנהגי' [מתאים להגיל, רמת ידיעותיהם ותכונות נפש התלמידים-ות שי'], והכוונה בזה - לא רק בנוגע לימי יו"ד וי"ט כסלו, אלא גם בנוגע לימי חנוכה, שאפילו את"ל שלא כל אחד יקבל הסברת השייכות דימי חנוכה להפצת המעינות דוקא [שהרי הנס הי' בשמן, רזא דרזין דאורייתא (מעין שהוא המקור לבאר שממנו נמשך הנהר), והמצוה - להאיר על פתח ביתו מבחוץ, הפצת המעינות חוצה], הנה בודאי תתקבל ההסברה שחנוכה מורה על הפצת אור תורה ובמס"נ מבלי להתחשב עם כל מניעות ועכובים, הן מבפנים (הנהגת הבית, ההורים) והן מבחוץ, וכמודגש בנוסח ועל הנסים וכו', וכו'.

ואפילו את"ל שחלק מימי חנוכה - בבתי ספר הנ"ל ימי חופש הם, כי כאן אין ידועים הסדרים בבתי ספר באה"ק ת"ו בימים הללו, בודאי שלפניהם מדברים ע"ד עניני חנוכה.

ומהנכון שתיכף בהתקבל המכתב יתייעצו בכל הנ"ל בכדי שתהיינה ההכנות בעוד מועד ובאופן מתוכנן.

ויהי רצון שיהי' כל הנ"ל בהצלחה מופלגה ויבשרו טוב ובמפורט.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש מתוך שמחה וטוב לבב.

ח'רנו

חלקה נדפס בלקו"ש ח"כ ע' 629 והושלמה עפ"י העתק המזכירות.