ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רנז

ב"ה, י"ב כסלו, תשכ"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה יעקב חיים שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מז' חשון עם המצורף אליו בו כותב אודות הסכמה למה שמכין לדפוס וכו'

וידוע ומפורסם שאין זה בנוהג בית הרב,

ויהי רצון מהשי"ת המשגיח על כאו"א בהשגחה פרטית (וכמבואר בארוכה באר היטב בתורת הבעש"ט, וידועה הוכחת רבנו הזקן בעל התניא - פוסק בנסתר דתורה - והשו"ע - פוסק בנגלה דתורה - אשר גמרא ערוכה בזה (חולין ס"ג ע"א) עה"פ משפטיך תהום רבה כי הוה חזי שלך אמר עיין שם בפירוש רש"י) יצליחו בהמצטרך לו בגו"ר.

מתאים לתוכן כתבו, תקותי שלמותר לעוררו ע"ד הכרח הפצת המעינות תורת הבעש"ט ולכל לראש בקביעות עתים בלימוד תורה זו מספרי תלמידיו וכיו"ב קביעות בכל יום ובהוספה ביום השבת אשר קדש הוא לה'.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ח'רנז

מו"ה יעקב חיים: רוטר, ירושלים.

וידוע ומפורסם: ראה גם לעיל חכ"א אגרת ח'קפג. ובכ"מ.

הוכחת רבנו הזקן: ראה גם לעיל ח"ג אגרת ז'תצט, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ח'תרנג.