ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רס

ב"ה, ט"ו כסלו, תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו.

ובעמדנו בין יו"ד וי"ט כסלו, בין גאולה לגאולה, שע"פ שיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר הידועה, הרי ימים אלה הם בדוגמא הלידה וימי הכנה לברית,

שע"פ המובן מדברי רבנו הזקן בשולחנו הזהב בכניסה לבריתו של א"א, במצות מילה - כניסת נפש הקדושה באדם באופן שפועל בהגוף ואבריו,

וע"פ מאמר רז"ל כל התחלות קשות, הרי י"ל דבכניסה זו יש נתינת כח נעלה יותר ויתרון על מדריגת הכניסה "בחינוך לתורה ולמצות שחייבו חכמים לחנך", ואולי אפשר - גם על "גמר ועיקר כניסת נפש הקדושה" שהיא בהיותו בר מצוה.

הנה יהי רצון שתהי' ההכנה מתאימה להפעולות המקוות - ובנוסח

המקובל - פעולות בנוגע ללימוד החסידות ודרכי החסידות,

ויהי' כ"ז מתוך שמחה וטוב לבב,

וע"פ דרישת רבותינו נשיאינו שכל הענינים צריכים להיות בהנהגה של פנימי, שמחה פנימית ואמיתית.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולשנה טובה בלימוד החסידות ודרכי החסידות.

מ. שניאורסאהן

ח'רס

כללי פרטי. חלקה נדפס בלקו"ש ח"י ע' 220 והושלמה עפ"י צילום האגרת.

ובעמדנו: ראה גם לקו"ש ח"ג ע' 800 ואילך.

מאמר רז"ל: מכילתא ופרש"י יתרו יט, ה.

ע"פ שיחת: י' כסלו תש"ז (לקו"ד ע' 976).

בשולחנו הזהב.. בחינוך.. גמר: מהדו"ב סוף סימן ד'.

באופן שפועל: שהרי קורא לזה (בשו"ע שם) כניסה לכלי של קודש; וכמצות מילה שהיא פעולה בגוף. וראה סנה' קי, סע"ב. שו"ע יו"ד סו"ס רס"ג.

נעלה יותר: ראה לקו"ת נשא כט, א. נדרים לא, ב ושם. לקו"ת עקב טו, ב-ג.