ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רסא

ב"ה, ט"ז כסלו, תשכ"ב

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מי"א כסלו.

נעם לי לראות בו הטבת מצב רוחה ותוספת בטחונה בהשי"ת המשגיח על כל אחד ואחת בהשגחה פרטית ויהי רצון שיהי' בזה באופן דמוסיף והולך, שהרי זהו מ תפקידו של האדם ללכת מחיל אל חיל בכל ענינים של טוב ובפרט שהטוב של בן ובת ישראל הוא גם ענין של קדושה וכמבואר בתורת החסידות בארוכה.

לכתבה אודות הרגש לבה בקשר עם ההצעה, מהנכון שתדבר בזה עם החבירות וידידות שלה, אלו שהתחתנו לאחרונה, שלפעמים קרובות רגש כזה רגיל הוא ויסודו, האחריות הקשורה בצעד כזה, כוונתי לחיי נשואין בכלל ולא היחס לאיש מסוים, ולפעמים מבררים שאכן כן הוא, ע"י הדבור עם מי שכבר עבר דרך שלב זה, ובענינה מיוסד עוד יותר לומר שזהו היסוד להרגשה, כיון שכותבת שיש לה הערצה ורוצה לראותו וכו' וכו'. בכל זה - יש לברר כאמור.

בברכה לבשו"ט בזה וכן בעבודתה בקדש חינוך על טהרת הקדש.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר