ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רסב

ב"ה, ט"ז כסלו, תשכ"ב

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מי"ג כסלו, בו כותבת אודות הצעת נכבדות עם האברך הנעלה...

ונפגשו ודברו ביניהם גם בנוגע להשקפת עולמם, ומסיימת אשר מצפה המדובר להשתתפות מצדה בתכנית החיים והעבודה שלו וכו' ורואה בה יותר מאשר היא יודעת מה שיש בה.

נכונה ההצעה, ובפרט ששיתוף רצון יהי' בעניניהם לייסד ביתם על יסודי התורה והמצוה, כפי שהם מוארים בתורת החסידות.

ולסיום מכתבה - ידועה בתורת הנפש אשר הרצון שולט על כל כחות האדם, ובפרט כשהרצון מאוחד עם רגש של תענוג ולא רק החלטה לבד... אלא שהחלטה זו מיוסדת הנה על תענוג אמתי, והרי דוקא תענוג זה הוא של פנימיות הנפש של בן ובת ישראל.

לפלא שאינה כותבת ע"ד פעולות בעניני בנות חב"ד, ובטח תמלא בהזדמנות הבאה.

בברכה לבשו"ט.

ח'רסב

ידועה: ראה סה"מ מלוקט ח"ב ע' רמז ובהערה 85.