ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רסג

ב"ה, ח"י כסלו, תשכ"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה אברהם שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מה' כסלו, בו כותב ראשי פרקים מדברי ימי חייו ומסיים בהצעה שקבל אודות רבנות במדינת גוואטאמאלע, ומה שנוגע עוד יותר פעולות בחינוך על טהרת הקדש, וכבר הסכים על זה ויש כרטיסים לנסיעה והכינו דירה עבורו, ושואל העם יסע,

וע"פ פסק דין תורתנו הק' תורת חיים, כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, שזהו בנוגע להקיום לחיי העולם הזה ופשיטא שגם לקיום חיי עולם הבא כן הוא, ועוד נקודה בהאמור שהנ"ל הוא בגדר עניי עירך, כיון שמוצאו ממדינת דרום אמריקה יודע השפה וכו',

נכונה ההצעה וטובה בטוב האמיתי, כפירוש חז"ל טוב לשמים וטוב לבריות וטוב העושה פירות, שיסע למדינה האמורה ויעבוד שם במסירה ונתינה בהחזקת היהדות המסורתית והפצתה וזכות הרבים מסייעתו וגודל ערך הענין אין די באר.

ויהי רצון שיעשה בהאמור מתוך שמחה טוב לבב ויצליח.

בטח יודע מפרשת יום הבשורה יום הגאולה י"ט כסלו גאולת פנימיות התורה שנתגלתה בתורת החסידות, המדגישה איך שאהבת ישראל אהבת התורה ואהבת השם, חד הוא, שזה עוד מוסיף נועם בהנ"ל.

בברכה לבשו"ט.

ח'רסג

מו"ה אברהם: מוגרבי, ירושלים.

פסק דין: סנהדרין לז, א.

כפירוש חז"ל: קדושין מ, א.

חד הוא: ראה גם לעיל אגרת ח'רכט, ובהנסמן בהערות שם.