ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רסו

ב"ה, ח"י כסלו, תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו,

ובעמדנו בין גאולה לגאולה ומסמך גאולה לגאולה,

אשר אף שכמבואר במ"א חלוקים בענינם, הצד השוה בהן,

אשר שתיהם - גאולה נראית ונגלית גם לעיני בשר, ולא עוד אלא שבאה בהסכמו מלא של הלעו"ז, שהי' מעלים ומסתיר ומנגד לפני הגאולה,

וכדברי דוד המלך בפסוק הגאולה: פדה בשלום גו' כי ברבים היו עמדי,

יהי רצון שיהי' כן בכל הענינים אודותם כותב, וכאמור אשר גם מה שהי' מעלים ומסתיר עד עתה, יהפך למסייע וגואל,

ויבשר טוב בטוב הנראה והנגלה בשמחה ובטוב לבב.

בברכת חג הגאולה ולבשו"ט בכלל ובפרט

מ. שניאורסאהן

ח'רסו

כללי פרטי. וראה גם אגרת שלאח"ז.

שכמבואר במ"א: ראה לקו"ש חכ"ה ע' 347 ואילך. וש"נ.

ומסמך גאולה לגאולה: ראה שיחת יו"ד כסלו תש"ז בסופה (לקו"ד ע' 976).

ברבים היו עמדי: גם אנשי אבשלום (ירושל' סוטה פ"א סוף ה"ח). וראה רשימות הצ"צ לתהלים נה, יט סק"י.