ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רסז

[ח"י כסלו תשכ"ב]

... ובעמדנו בין גאולה לגאולה, וכמבואר במ"א החילוק שביניהם, אבל ביחד עם זה הצד השוה שהם גאולה נראית ונגלית לעיני בשר, ולא עוד אלא בהסכם מלא של הלעו"ז, שהי' מעלים ומסתיר מלפני הגאולה,

יהי רצון שיהי' כן בכל הענינים אודותם כותב, וכאמור אשר הפרטים שהעלימו והסתירו עד עתה, יהפכו למסייעים וגואליים.

וע"פ פתגם רבותינו נשיאינו אשר, כאשר הקב"ה נותן לבני ישראל היכולת ואפשריות יראו בנ"י איך שהם מקיימים בזה הענין דבכל דרכיך דעהו,

שזהו מנקודה הפנימית של תורת החסידות והדרכתה לעבוד את ה' בכל הענינים ועד לפרטיהם,

ובנקודה הפנימית של תורת החסידות והדרכתה לעבוד את ה' בכל הענינים ועד לפרטיהם,

ובנקודה פנימיות עוד יותר, להראות להעולם כי ה' הוא האלקים ואין עוד מלבדו,

תהי' העבודה בזה מבלי העלמות והסתרים ובשמחה ובטוב לבב.

בברכה לבשו"ט ובברכת חג הגאולה.

ח'רסז

נדפסה בלקו"ש ח"י ע' 221.

וכמבואר במ"א: ראה לקו"ש חכ"ה ע' 347 ואילך. וש"נ.

פתגם: ראה גם לקמן אגרת ח'תקיד, ובהנסמן בהערות שם.