ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רע

ב"ה, כ"א כסלו, תשכ"ב

ברוקלין.

האברכים משתתפי הקביעות לימוד בנגלה

ובחסידות

ובאופן השגת כוונה מיוחדת להחזיק

הידיעות והתקשרות

איש לרעהו - בעיר מאנטרעאל,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם מליל חג הגאולה י"ט כסלו, בצירוף שמותיהם.

ובעת רצון יזכירום על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע למילוי משאלות לבבם לטובה להאמור ובתוכן מכתבם.

ויהי רצון שיהי' בכל זה באופן דמוסיף והולך מוסיף ואור שהוא גם מהוראות ימי חנוכה הבע"ל דמוסיף באור מיום ליום.

ויש עוד להוסיף רמז בזה, אשר מקור האור וההוספה שלו הוא משמן, רזי דרזין דאורייתא, שמלימוד תורת החסידות המגלה גם רזי דרזין ועד להבנה והשגה בפועל יחדיר האמור בכל הענינים, ובלשון הכתוב בכל דרכיך (ועד שיבואו להמטרה) דעהו, דע את אלקי אביך כו' ומביאה ללב שלם מצוה רמה (כן צ"ל) ונשאה, ואדרבה עולה על כולנה (עיין קונטרס אחרון קנ"ו ב').

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולחנוכה מתאים להנ"ל.

ח'ער

תוכן האגרת נשלחה לכו"כ אנשים, וראה גם לקמן אגרת ח'רפז.

מצוה רמה: ראה גם לוח התיקון לתניא שם.