ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רעא

ב"ה, כ"ב כסלו, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי ההפסק נתקבל מכתבו ממוצש"ק, בו כותב אודות מצב רוחו שאינו כדבעי,

ולפלא הדבר, שהרי בודאי ידוע לו אשר מיסודי אמונתו ותורתנו, היא האמונה הפשוטה בענין דהשגחה פרטית ובפרט ע"פ המבואר באר היטיב בתורת החסידות, איך שזהו על כל פרט ופרטי פרטים של כל הבריאה כולה עאכו"כ בנוגע לבני ישראל,

וכיון שהשי"ת משגיח עליו בתוככי כלל ישראל לפרטי פרטים, הרי מובן בשכל, ומקרא מלא דבר הכתוב, ה' לי לא אירא ה' רועי לא אחסר, ואין להאריך בדבר המובן אפילו בהתבוננות קלה.

לפעמים מהסיבות למצב רוח שלא כדבעי, הוא חלישות בריאות הכללי, ולכן גם ישאל דעת רופא ויעשה כהוראתו, והרי התורה נתנה רשות לרופא לרפאות.

בטח שומר על שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים, וכן מהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו, באם לא נעשה זה במשך שנים עשר חדש האחרונים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ח'רעא

ולפלא הדבר: ראה גם לקמן אגרת ח'רצד. ח'שיז.