ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רעב

ב"ה, כ"ב כסלו, תשכ"ב

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מט"ו כסלו.

בעת רצון יזכירו את אלה שכותבת אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבה, ויהי רצון מהשי"ת שכשם שכתבה הבקשה כן תבשר טוב בזה.

ובפרט שמתקרבים אנו לימי חנוכה שמיום ליום מוסיפין בנר ואור, הנה כן יהי' בעניניהם.

בברכה לבשו"ט.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

... מיחוש האזנים שכותבתו - כפי תיאורה, לפעמים בא זה מעקזעמא באוזן ונקב שנהי' עי"ז. וא"כ הוא - ישנם רופאים שמטפלים בזה ומרפאים ע"י משחה ושלילת כניסת מים באוזן. מובן, אשר סופית צריך להחליט עדכ"ז - הרופא המטפל.