ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רעו

ב"ה, יום א' נר א' התחלת חנוכה, תשכ"ב

א) כיון שכנראה, פ' (ע"פ הגליון המצו"ב) מזמן לזמן מתרחק יותר מהמקווה ממנו, ניצול כשרונותיו כדבעי למהוי (הן בכמות והן באיכות), ע"פ מארז"ל (כתובות ס"ז רע"א) בגודל ההכרח שיהי' בדוקא כדבעי למהווי,

וביחוד ע"פ הדברים בזה חוצבי להבות אש, בתניא פ"ל, ע"פ משנ"ת שם איך שעצלות וכבדות נוגעים לכללות עבודת האדם, אין גאנצען שטעל, וגם בפרטי עבודתו (פכ"ו).

ולאידך גיסא - גודל מעלת הזריזות כו' הנאמר ונשנה בדברי רז"ל (אגה"ק סכ"א).

כיון שעשיותי בזה, לשפר הנ"ל, ע"ע לא פעלו כלל,

הנה, אף שאולי ע"פ פס"ד, יכולני לומר שאין בידי למחות, והראי' שאין דברי נשמעין (כ"א באוזן החיצוני - שבזה אין הבחירה בידי פ', וכמבואר בנדרים ל"ב רע"ב, ובמילא, לפעמים, קבלתי ג"כ מענה - אמתלא מן השפה ולחוץ).

ומהי התביעה ממני - והרי בטח פ' יכול לתרץ הנהגתו - כיון שאיני רואה מי "ירויח" מהמענה והסדר שישתלשל מהמענה הזה - אנסה עוה"פ - באופן שונה מזה שע"ע, וכולי האי ואולי וכו',

והוא, שבסוף כל שבוע - היינו בועש"ק - ישאלו מהמזכ' בשמי את פ', מהנעשה במשך השבוע לשיפור הנ"ל (כמובן - בפירוט הענינים), והמענה - ימסר לי בכתב למען יעמוד ימים רבים, וכעבור איזה שבועות ולא יאוחר מיו"ד שבט הבע"ל - בטח יבורר המצב.

ויה"ר שיהי' באופן דמוסיף והולך ואור.

ח'רעו

מועתק בזה קטע מאגרת המזכירות המצורפת לאגרת זו:

מוסג"פ העתק הוראה מהירה שקבלנו היום מכ"ק אדמו"ר שליט"א בפקודה מיוחדת להראות הנ"ל ליחידים.. וכיון שאפשר שגם במחנם נמצאים כאלה אשר ההוראה הנ"ל יכולה להיות שייכת גם להם - לבד התועלת הכללית לכל אחד שילמד בעיון הוראה זו - מצאנו לנכון לשלוח לו תיכף את הנ"ל ובטח יזורז לפרסם זה במדה האפשרית.

וראה גם לקמן אגרת ח'שה.