ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רעח

ב"ה, כ"ו כסלו, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מאור כ"ג כסלו.

בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו.

נעם לי לקרות במכתבו אודות פעולתו בקדש הפצת עניני היהדות המסורתית בתוככי החרדים לדבר ה' ביחוד הנוער,

והתקוה חזקה אשר גם מנצל השפעתו לעורר לעזור לפעולות בית ליובאוויטש אשר במחנם הט', והרי הודיעונו חז"ל מצוה גוררת מצוה, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

לכתבו אודות הנוסח - ידוע הפס"ד בשו"ת האחרונים, אפשר לשנות מנוסח אשכנז לספרד ומספרד לאר"י (אבל לא להיפך), ובפרט שכפי שכותב מתפלל בבית הכנסת אשר הנוסח שם לא נוסח אשכנז.

לכתבו אודות אופן התפלה - הנה בכלל אפילו כשמתפלל בעינים עצומות, מהנכון שיהי' הסידור פתוח באותו המקום שמתפללים - שזה מועיל למחשבות מבלבלות וכנראה במוחש.

כללות התפלה באם תהי' בעינים עצומות או מתוך הסידור - וכמובן מלבד פסוק ראשון דקריאת שמע, שצריך להיות בעינים עצומות.

בכלל אין כל אדם שוה בזה, ולא עוד אלא שבאותו אדם עצמו, שונה מזמן לזמן, באיזה אופן קל יותר להתאמץ בכוונה וידע אינש בנפשי' ומחליט.

לכתבו אודות ענין הידוע - בכלל העצה בזה להרבות באותיות התורה והתפלה וכן להרבות בצדקה, ומהזמנים המסוגלים הוא בכל יום חול קודם תפלת הבקר להפריש פרוטות אחדות לצדקה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ. ב. בטח השתתף בהתועדות דיום הבשורה חג הגאולה י"ט כסלו.

ח'רעח

הודיעונו חז"ל: אבות פ"ד מ"ב.

אודות הנוסח: ראה גם לעיל חי"ט אגרת ז'לב, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ח'תפ.

ח'תרסח.

הסידור פתוח: ראה גם לעיל חכ"א אגרת ת'קפד, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ח'שנז.