ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רפא

ב"ה, כ"ז כסלו, תשכ"ב

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה דוד

שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מכ"ג כסלו וגם בו אין כותב מאומה בנוגע לענינים הכללים דחב"ד ולכל לראש הרשת וגם אין מאשר קבלת המכתבים, אף שחזקה ששליח - בי דואר - עושה שליחותו.

בו כותב אודות ענין בניית המקוה בפתח תקוה בנוגע לתכנית שתהי' מקוה ע"ג מקוה, והתועליות שבדבר.

וכיון שהרה"ג וכו' הר"י שי' לנדא מבני ברק דיבר בזה (וכנראה איזו פעמים) עם כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע, מהנכון שיתקשר עמו ויברר אצלו הפרטים בזה, כי לי אין ידוע בזה לבד הרשימה שניתנה לפרסום (בספר טהרת המים להר"ן שי' טעלושקין).

אף שאין הזמן גרמא לעיין בזה ולכתוב באריכות הדרושה, לכאורה פשוט שהתועלת הכי גדולה באופן בני' האמורה, היא, שאז הטבילה בהאוצר עצמו, אלא שהרצפה מחלקתו לשני חלקים ובטלה הרצפה מענינה ע"י החורים שבה, והתועליות בטבילה באוצר עצמו כו"כ.

לכתבו שיש מי שאומר שקשה לנגב, - אין זה מובן כלל שהרי אדרבה הנגוב קל יותר, כיון שהמים לא רק שנשאבים ע"י פומפ מלמעלה אלא שהשיריים יורדים לאוצר שמתחת לרצפה.

באם לדעתו נכון שאכתוב בהנ"ל להוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה ישראל שי' איידלמן, בטח יודיעני ואכתוב אליו כיון שעומדים אנו בקישור מכתבים.

בכלל נכון מכו"כ טעמים שתהי' המקוה בקרקע ולא בקומה שני', ולכאורה גם מצד האדריכל צ"ל הרצון לזה, וגם הוצאות הבני' תהיינה קטנות יותר.

ובנוגע לנשים, הרי יש למעט טרחתם בנוגע לזה ככל האפשרי ואפילו טרחה לעלות במדריגות ועוד כמה טעמים, מהם אפילו בעלהבת'ישע שטוב יותר שמקוה דנשים תהי' באופן שלא תצטרכנה להרבות בהילוך בבנין.

כבקשתו נשלח המכתב מבלי לחכות על התור.

בברכה לבשו"ט.

ח'רפא

מו"ה דוד שי': חנזין, פתח תקוה. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"כ ז'תקפ, ובהנסמן בהערות שם.

חזקה: עירובין לא, ב. וש"נ.

מקוה ע"ג מקוה: ראה גם לעיל ח"כ אגרת ז'תקיח (ע' פב), ובהנסמן בהערות שם.

שנשאבים ע"י פאמפ: ראה גם שם אגרת ז'תרצד. חי"א אגרת ג'תקסח. לקמן ח'שמח.