ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רפב

ב"ה, ז"ך כסלו, תשכ"ב

ברוקלין.

צעירי אגודת חב"ד באה"ק ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת - הנדפס - דו"ח מההתועדות ארצית וכו',

וכיון שעברו שלשים יום מקבלת ההחלטות, עלי לעורר, אשר מהנכון ביותר וביותר לעשות סיקור וסה"כ מהנעשה במשך שלשים יום הראשונים.

כי אפילו את"ל שנעשה ככל הדרוש, בהחלטות האמורות, הרי בודאי אשר חשבון וס"ה מזמן לזמן - יוסיף במרץ וכו'. ועאכו"כ אם אצל מי שהוא חסר בנוגע לקיום ההחלטות. וד"ל.

ויהי רצון אשר בהחלטות האמורות תהי' ההנהגה מתאים לפתגם והוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל (הועתק גם בדו"ח הנ"ל) פחות לדבר, יותר לחשוב ועוד יותר לעשות.

אשר בודאי שהפחות לדבר הכוונה בעיקר בערך העשי' שלאחרי זה.

להסעיף בו מדובר ע"ד לימוד המשך מאמרי דא"ח אחיד,

לע"ע נתקבלה רק שאלה ולא הצעה. וכמובן שצ"ל המשך כזה שאפשר להשיגו באה"ק ת"ו - נדפס או עכ"פ בשטענציל - וכן שרובא דרובא מאנ"ש יהי' בזה לבם חפץ, וע"פ נקודות אלו יחליטו ביניהם.

המחכה לבשו"ט בכל האמור, ויהי רצון שתהיינה מתוך מנוחה אמיתית שמחה וטוב לבב.

להעיר ממכות (ג, ב) אשר שלשים יום חשיב כשנה (אפילו בדבר שאין בו כלל ענין דשנה).

ומעין ביאור לזה י"ל - דחדש ביחס ללבנה - הוא ענין השנה ביחס לחמה.

ח'רפב

לפתגם: ראה גם אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"א אגרת קמ (ע' ש).