ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רפד

ב"ה, נר החמישי, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

לפלא שזה מזמן רב שאין ממנו כל ידיעות ומובן כוונתי לא ידיעות סתם כי אם בענין הפנימי הוא ענין העיקרי והעצמי, התמדה ושקידה בלימוד תורתנו הק' והנהגה מתאימה לזה.

ואם בכאו"א גדול ההכרח בהנ"ל, עאכו"כ בנוגע לכהנים (עיין רמב"ם סוף הלכות שמיטה ויובל ענין הכהונה בנוגע לעבודת ה', ובלקוטי תורה לרבנו הזקן סוף פרשת קרח).

ובמיוחד אשר זכה ונמצא ולומד בכפר חב"ד מיסודו ובהנהלתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, ובודאי יודיע על כל האמור, והעיקר שילמוד בהתמדה ושקידה כנ"ל ובהנהגה מתאימה כנ"ל ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכה לבשו"ט.