ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רפה

ב"ה, כ"ט כסלו, תשכ"ב

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה מאיר שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת המכ"ע בם מאמרו שיצא בדפוס בקשר עם יום בשורה י"ט כסלו, ות"ח על שימת לבבו לשלחם לי.

ויהי רצון שבהמשך לנצחון תורת הבעש"ט בימים ההם בזמן הזה, ילך האור הלוך והתפשט הלוך והוסיף הלוך ואור, וכענין ימי חנוכה אלו, שהנס הי' בשמן רזי דרזין, ומזה נשתלשל הציווי לדורות להיות הנרות דולקות על פתח ביתו מבחוץ, שיפ[ו]צו המעינות ועד שיגיעו גם חוצה, ואפילו לאותה החוצה - שתורת חסד מעידה עלי' שהיא חוצה ויגיעו שם דוקא ברזי דרזין דאורייתא. כי דוקא כל הגבוה יותר - מגיע למטה יותר (שערי אורה בכ"מ - כמצויין במפתח).

ומענין לענין יקוים היעוד דקאתי מר דא מלכא משיחא.

ולהעיר גם ממאמר ר"פ בן יאיר: חסידות מביאה וכו' אלי' הנביא, הוא מבשר הגאולה.

בכבוד ובברכה.

נ. ב. מצו"פ מהמו"ל לאחרונה.

ח'רפה

מו"ה מאיר: שורצמן, וויניפג. אגרות נוספות אליו - לעיל ח'רמג, ובהנסמן בהערות שם.

ממאמר: סוטה בסופה.