ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רפו

ב"ה, כ"ט כסלו, תשכ"ב

ברוקלין.

ועד הרבנים דאיסט פלטבוש

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

לאחרי ההפסק הארוך בידיעות ע"ד פעולתם בקדש טהרת עם קדוש, בנין המקוה בשכונתם הט', נעם לי לקבל הודעתם מנר השני אשר הולך הבנין ונבנה.

ויהי רצון אשר כהוראת ימים אלו, בם נכתב מכתבם, ומכתבי מענה, יהי' גם בהאמור הולך ומוסיף מיום ליום, וכל אותם שזכו להתחיל במצוה רבה יברכו על המוגמר.

ויהי רצון שיהי' זה בקרוב ממש בעגלא דידן.

והרי יש גם שייכות בין תוכן ימי חנוכה, שהמלחמה היתה על שרצו להעבירם מחוקי רצונך וכו' חוקים דוקא, שזהו גם ענין הטומאה והטהרה, שהרי דבר ברור וגלוי שהטומאות והטהרות גזירות הכתוב הן, והרי הן מכלל החוקים וכן הטבילה (רמב"ם סוף הלכות מקואות).

ויהי רצון שיקוים בעגלא דידן, כסיום דברי הרמב"ם שם וזרקתי עליכם מים טהורים הבא לאחרי - ולקחתי אתכם מן הגוים וקבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם, בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו.

ומענין לענין באותו ענין: דברי הרמב"ם שם, אף שלכאורה מחלק האגדה הם, עיקר גדול בהלכות טהרה למדנו מהם. וז"ל: דבר ברור וגלוי כו' רמז יש בדבר כשם שהמכוון לבו לטהר כיון שטבל טהר כו' כך המכוון לבו לטהר נפשו כו' כיון שהסכים בלבו לפרוש מאותן העצות והביא נפשו במי הדעת טהור. עכ"ל. וה"ז בא ללמד ונמצא למד, אשר הטבילה היא לא רק ענין סילוק טומאה (לפרוש מאותן העצות) כ"א גם פעולה לטהרה (הביא נפשו במי הדעת) ופעולה נמשכת (כשם שהיא פעולת הביאה במי הדעת).

לברר חקירת הגאון הרגצובי בזה (בס' צפנת פענח מתנות עניים לז, ד. וראה ס' מפענח צפונות להרב כשר שי' ע' קכב - שהעתיק דבריו כו').

בכבוד ובברכת הצלחה בעבודתם בקדש.

ח'רפו

לאחרי ההפסק הארוך: ראה לעיל חי"ז אגרת ו'רמג - אליהם. לקמן ח'תקנ.