ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רפז

ב"ה, חנוכה, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה אברהם יצחק שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מז' כסלו.

ובעמדנו בימי חנוכה, יהי רצון שיהי' בכל זה באופן דמוסיף והולך מוסיף ואור, שהוא גם מהוראות ימי חנוכה, דמוסיף באור מיום ליום.

ויש עוד להוסיף רמז בזה, אשר מקור האור וההוספה שלו הוא משמן, רזי דרזין דאורייתא, שמלימוד תורת החסידות המגלה גם רזי דרזין ועד להבנה והשגה בפועל, יחדיר האור בכל הענינים, ובלשון הכתוב, בכל דרכיך (ועד שיבואו להמטרה) דעהו, דע את אלקי אביך וכו' ומביאה ללב שלם מצוה רמה (כן צ"ל) ונשאה, ואדרבה עולה על כולנה (עיין קונטרס אחרון קנ"ו ב').

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולחנוכה מתאים להנ"ל.

ח'רפז

חלקה נדפס בלקו"ש ח"כ ע' 642 והושלמה עפ"י העתק המזכירות.

מו"ה אברהם יצחק: טאובר, כפר סבא. אגרת נוספת אליו - לקמן ח'תקסה.

יהי רצון..: מכאן נדפס ג"כ לעיל אגרת ח'ער.