ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רפט

ב"ה, זאת חנוכה, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

מר יצחק שי' קורן

שלום וברכה!

לפלא שזה זמן רב שלא שמעתי מכ', אף שכמובן הנני דורש עליו ומקבל פ"ש מזמן לזמן מהנעשה אתו. וביחוד נהניתי לשמוע כי כ' השתתף בהתועדות י"ט כסלו בכפר חב"ד. ובודאי בין הדברים שנשמעו באותו מעמד, ואולי גם קודם לכן, שמע פירוש מה שי"ט כסלו נקרא "ראש השנה" לעניני חסידות, ובפרט שמוצאו מבסרבי' ורומני' שם היתה התנועה נפוצה.

תקותי שניצל ומנצל השפעתו ויכולתו בענינים ששוחחנו עליהם כשנפגשנו כאן, ולכל לראש בנוגע לישיבה בקרית גת. ומה שכתב לי לפנים שהענינים לא התפתחו כדבעי משום שאין המזומנים נמצאים בעין, הרי בודאי למותר להסביר לכ' שכל הענינים שנעשו באה"ק ת"ו נעשו דוקא באופן כזה. ואם תמצא לומר, זוהי גם הוראת ימי חנוכה. שהרי כשהי' שמן רק ליום אחד, ועד שיכינו שמן חדש יעברו שמונה ימים, הנה על פי שכל אנושי למה להדליק ולהפסיק, מוטב לחכות עד שיהי' די שמן מן המוכן וכו'; אף על פי כן הדליקו מיד, וראה זה פלא שנמשך והאיר ובאופן דמוסיף והולך מוסיף ואור.

בכבוד ובברכה.

ח'רפט

מר יצחק קורן: אגרות נוספות אליו - לעיל חכ"א ח'קלא, ובהנסמן בהערות שם.

לישיבה בקרית גת: ראה גם לעיל ח"כ אגרת ז'תפט, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ח'תלז. ח'תעד. ח'תקפג.