ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רצא

[תחלת טבת תשכ"ב]

... לכתבו ע"ד השם פנחס חסר או מלא - ראה זח"ג (ריג, ב. ושם נז, ב) דהיו"ד אתוסף בי'. אבל ע"פ המסורה שלנו וכן נפסק להלכה (בשמות גטין להבית שמואל) צ"ל מלא. וראה מנחת שי ר"פ פנחס.

ובכל זה העיד המהרש"ל דרובן כותבים חסר (כנראה הכוונה מקום שאינו נוגע לדין). וכן הוא בש"ס בשמות דר"פ בן יאיר וכיו"ב.

ח'רצא

האגרת היא אל מו"ה פנחס אהרן שי' ווברמן, ונכתבה על גליון מכתבו מזאת חנוכה.

אגרות נוספות אליו - לעיל ח"כ ז'תרסט. לקמן ח'שלד. ח'תנז. ח'תקד. ח'תרנד.

לכתבו: במכתבו: ראיתי שבמכתביו אלי כותב כ"ק אדמו"ר שליט"א שמי "פנחס אהרן" חסר בלא יו"ד, הלא בתורה וגם בבי"ש בשמות אנשים כתוב מלא ביו"ד.

פנחס.. מלא: ראה גם לקו"ש ח"ח ע' 355 הערה 32.