ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רצג

ב"ה, ג' טבת, תשכ"ב

ברוקלין.

ברכה ושלום!

... ע"פ המבואר בזה באיזהו מקומן, טוב שאיזה סכום תשלם עבור הוצאות הקבורה וכו' מממון בעלה ע"ה, וכיון שזהו באופן סמלי אין הכמות נוגעת כ"כ, ושאר הסכום - תתדבר עם זה הקרוב שי' שלע"ע נתן הכסף עבור הנ"ל, שיתן לה כסכום הנ"ל תמורת חפצי בעלה (הס"ת וכיו"ב) ואח"כ יחזיר לה החפצים בתורת מתנה, ותפרע לו בכספה זה את מה שהלוה להוצאות הקבורה וכו'.

הנקודה בהאמור מובנת, שצריכה להיות הקבורה "בשדה אשר קנה בכסף מלא", ולא שקנו אחרים, וכיון שהקרוב זכה במצוה רבה זו, יש לסדר הענין - שגם לו יהי' זכות בהאמור, אבל באופן שלא יגע בהענין דשדה אשר קנה, והוא ע"פ סידור הנ"ל. אלא שצריך שיסכימו ההורים שליט"א דבעלה לכל זה.

ומובן אשר יכולה לאמר להקרוב - שזוהי הצעתי.

ומסיימים בטוב בעמדנו בזאת חנוכה, שיהי רצון שמכאן ולהבא יאיר השי"ת חלקה ומזלה ובאופן דמוסיף והולך ואור.

כבקשתה נשלח המכתב מבלי לחכות על התור.

בברכה לבשו"ט.

ח'רצג

ע"פ המבואר: ראה בס' דרכי חסד סי"ז ס"ז. וש"נ.