ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רצז

ב"ה, ז' טבת, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מו' טבת, בו שואל האם יש ענין שלא לגלח פיאות הזקן כלל לא בתער ולא במספרים.

ולפלא הדבר שאלתו וספיקו בהאמור, בה בשעה שידוע שיש כמה וכמה נוהגים כנ"ל בפועל מפני שהולכים בפסק דין כ"ק אדמו"ר הצמח צדק בזה, שכן היא ההלכה (עיין שו"ת שלו ליו"ד סי' צ"ג בארוכה) נוסף על אלו שנוהגים כן מפני שלדעתם כן הוא הענין לפחות ע"פ דרכי חסידות, (עיין פירוש הצמח צדק לתהלים עה"פ והוא רחום יכפר עון, ושם נסמן, וראה ג"כ בספרים שהובאו בדרכי תשובה ליו"ד סי' קפ"א ס"ק י"ז).

והאריך בכ"ז בספר עמודי ארזים להרב מרגליות שי' (ירושלים).

ב) לשאלתו סדר לימוד בספרי החסידות, - מובן שהדבר תלוי בידיעות הלומד כשרונותיו וזמנו שיקדיש לזה וכו', ולכן ידבר פא"פ עם המשפיע תורת חסידות בסביבתו או בישיבת תומכי תמימים המרכזית, והם יורוהו.

בברכה לבשו"ט.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ח'רצז

שלא לגלח פאות הזקן: ראה גם לעיל ח"כ אגרת ז'תרג, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ח'שנד. ח'שטז. ח'תרסב.

ח'רחצ

נדפסה בלקו"ש ח"ט ע' 261 והושלמה עפ"י העתק המזכירות.

סיבת התענית: ראה גם לקמן אגרת ח'תקסא.

מוה"ר משה פנחס: כץ.

מאמינים: שבת צז, א.

אין עני: ראה נדרים מא, א.

ט' טבת: ראה טושו"ע או"ח הל' תענית סתק"פ שמתענין בו ולא כתבו רבותינו על מה הוא. וידועה התימא (ט"ז ואחרונים שם. נקבצו בס' דבר יום ביומו) דבסליחות דיו"ד טבת ובכ"מ איתא שאז מת עזרא הסופר. ולא זכיתי להבין התימא על הטור, שהרי דבריו לקוחין ממגלת תענית (בסופה). וע"כ צ"ל דלא ס"ל למגילת תענית דזוהי סיבת התענית (אפילו את"ל דס"ל שביום זה מת עזרא). - וא"כ אדרבא התימא היא על הפייטן הנ"ל איך יחלוק על מגלת תענית. - ואולי מדרש אחר מצא והעתיקו.

ג' משפחות הנ"ל מתאימות: ראה מפרשי הע"י כאן. - בע"י מוסיף משפחה רביעית עשירות. וי"ל כי יופי כולל ב' אופנים: יופי מעקירא, יופי הבא ע"י העשירות. ובעבודת ה' ובחלוקות דלקמן - צדיק כולל צדיק מעיקרא ובעל תשובה. ובמלך דלקמן - היינו: מגמתו (רץ, חושק - ראה חבקוק א, ט) מחשבתו (הבנה והשגה). וברגלים - רגל הג' כולל חה"ס ושמע"צ. ודו"ק בכ"ז. ואכ"מ.

דתני ר' חייא: כתובות נט, ב.

ויבחור בהם - מ"ת: ראה שו"ע רבנו הזקן ס"ס ס"ד: כשיאמר ובנו בחרת יזכור מ"ת.

עבודת אמתית: ראה רמב"ם הל' תשובה פ"י.

שכחי עמך: ראה ב"ר ר"פ לך. של"ה שם (רעז, סע"ב). תו"א רד"ה רני ושמחי (הראשון).

מה יפית: ראה אגה"ק לרבנו הזקן סי"ח.

ועי"ז מקיימין: ראה תניא פי"ח ואילך.

עיקר תולדותיהן: ראה תנחומא ורש"י ר"פ נח. סוטה מו, סע"א.

כדי לתקן: תניא פל"ז.

ומכוסה אצלן: תניא פי"ט, פכ"ד.

בנות ישראל: נדרים סו, א.

חפצם האמתי: רמב"ם הל' גירושין ספ"ב.

מגמתו.. הרשעים: רמב"ם הל' מלכים ספ"ד. - הסיום שם "ולהלחם מלחמות ה'" - כולל ג' הנ"ל ומפרש סיבתם. או י"ל - שהרי זהו מגמתו ופעולתו באומות ולא בבנ"י.

עלי' ולרגלים: ראה לקו"ת ברכה (צח, ב) עיי"ש.

ושקועים כו': ראה ז"ח ר"פ יתרו.

בנינו עורבים: שהש"ר עה"פ משכני.

ראשון.. נצחונם: ויק"ר פ"ל.