ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רצט

ב"ה, י"א טבת, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מעש"ק ושואל לימוד התניא מתי יהי' אם קודם התפלה או לפני השכיבה.,

הנה לאמיתתו של דבר בכגון דא נחוץ הוא בשני הזמנים, אבל בעיקר הוא בבקר קודם התפלה, כיון שלימוד זה מוסיף בהתפלה וענינה (עיין ג"כ רמב"ם הלכות יסודי התורה (ריש פרק ב') ורבנו הזקן בהקדמה לסידור ד"ה הקול קול יעקב) והרי התפלה נותנת חיות בכל היום כולו לא רק בנוגע לעניני הרשות וכו' שע"י התפלה עושים אותם באופן אחר לגמרי, כי אם גם בנודע לימוד התורה, וכתפלתו של אבא בנימין, שתהי' תפלתי סמוך למטתי (עיין לקו"ת ברכה צ"ו ב').

בברכה לבשו"ט.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ח'רצט

בבקר קודם התפלה: ראה גם לעיל חיו"ד אגרת ג'כא. לקמן ח'תרפ.