ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'ש

ב"ה, י"ג טבת, תשכ"ב

ברוקלין.

הרב משה יחיאל שי' וזוגתו מרת מינדל

תחי'

שלום וברכה!

יהי בואכם לשלום למחנם הט' ולהצלחה בפעולותיהם בקדש, להפיץ היהדות בכלל והמעינות בפרט, ובאופן דמוסיף והולך ואור, וכמדובר כמה פעמים.

ויעשו זה במרץ המתאים ובשמחה ובטוב לבב,

וע"פ הוראת רבנו הזקן בעל התניא - פוסק בנסתר דתורה - והשולחן ערוך - פוסק בנגלה דתורה - על פרשת שבוע זה,

"ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה - אויך אין מצרים (בחו"ל ימי הגלות ובריחוק מקום גשמי מן הישיבה וכו') - איז געווען ויחי, געלעבט".

והרי זה גם צנור וכלי לקבלת ברכת השי"ת בענינים הפרטים.

בברכה לבשו"ט בכהנ"ל.

ח'ש

הרב משה יחיאל שי': פלר, מיניאפאליס. אגרת נוספת אליו - לקמן ח'שמח.

ויחי יעקב: ראה גם לעיל ח"כ אגרת ז'תקמ, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ח'שא-ב.