ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שא

ב"ה, י"ג טבת, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מנר השלישי שנתקבל ז"ע, בו כותב ר"פ במקצועות השונות,

ויהי רצון מתאים לתורת רבנו הזקן על הכתוב ויחי יעקב בארץ מצרים, אויך אין מצרים איז געווען ויחי, געלעבט (עיין היום יום פרשת ויחי, פרשת שבוע זה),

שכל הענינים המצירים ומעיקים יהי' בהם געלעבט וזה ימהר קיום מאמר חז"ל בכגון זה, גם זו לטובה, שזה עצמו נהפך לטוב,

וכידוע ההוספה בענין "גם זו לטובה" על הענין "כל מה דעביד רחמנא לטב עביד", ובהתוצאות מהנ"ל (כמובן גם מהסיפורים בזה שבחז"ל).

בברכה לבשו"ט.

ח'שא

לתורת רבינו הזקן: ראה גם אגרת שלפנ"ז, ובהנסמן בהערות שם.

מאמר חז"ל: תענית כא, א.

וכידוע: ראה גם לעיל חי"ז אגרת ו'תיב, ובהנסמן בהערות שם. לקו"ש ח"ב ע' 393 ואילך.

כל.. עביד: ברכות ס, ב.