ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שב

ב"ה, י"ד טבת, תשכ"ב

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

הרנ"ן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מי"א טבת, תוכן המענה להנהלת תומכי תמימים דכאן.

ויהי רצון אשר סו"ס בלשון חז"ל מני' ומנייהו יתקלס שם עילאה רצון רבותינו נשיאינו אשר מסרו נפשם על הפצת המעינות בתוככי הפצת היהדות בכלל, ולא עוד אלא שהודיעו והבטיחו אשר בגלל המסירות נפש הלזו (של רבנו הזקן) על תורת החסידות פסקו בבי"ד של מעלה אשר בכל ענין של תורה יראת שמים ומדות טובות תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה.

והרי עומדים אנו בסיום שבוע דפרשת ויחי יעקב בארץ מצרים, וידוע תורת אדה"ז על זה, אויך אין מצרים איז געווען ויחי, געלעבט, (עיין היום יום, י"ח טבת) ונכנסים לפרשיות הגאולה מתחיל מסדרת שמות, גאולת מצרים וגאולה העתידה שהיא כימי צאתך וגו' וכפירוש רז"ל עה"כ א-הי' אשר א-הי'.

אשר כל זה קשור בפנימיות התורה דוקא וכתורת אדה"ז הנ"ל כשלומדים תורה ווערט מען נעהנטער להשי"ת סתים דקוב"ה ובפרשת שמות הבע"ל מן המים משיתיהו, מעלמא דאתכסיא, משם משיתיהו דוקא, וק"ל.

בברכה לבשו"ט.

ח'שב

הרנ"ן: הרב ניסן נמנוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ח'רמז, ובהנסמן בהערות שם.

בלשון חז"ל: סוטה מ, א.

הודיעו והבטיחו: ראה גם לעיל חכ"א אגרת ח'קסו. חי"א אגרת ג'תכט, ובהנסמן בהערות שם.

תורת אדה"ז: ראה גם לעיל אגרת ח"ש, ובהנסמן בהערות שם.

וכפירוש רז"ל: ברכות ט, ב. הובא בפרש"י עה"פ. ועוד.