ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שג

ב"ה, י"ד טבת, תשכ"ב

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה יצחק צבי שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך, נתקבל מכתבו ממוצש"ק עם המצורף אליו, ר"פ מהפעולות בשבועות שעברו.

ולפלא הקיצור נמרץ בהנ"ל שאמרו להאריך ולפרט דוקא, וכן ההפסק ממכתב אחד לחבירו, ובפרט שכנראה הרי זה מורה גם הפסק בפעולות, וד"ל.

וכיון שאמרו חז"ל אין צועקין על העבר, יהי רצון שיפעול הכתוב לעיל - בנוגע להבא אבל לעתיד הקרוב ולא לאחר זמן, ואין לך דבר העומד בפני הרצון, ובפרט שכהכרח השעה הוא, אשר רבים הצמאים לדבר ה', אף שחלק לע"ע אין יודעים למה הם צמאים.

בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור

מ. שניאורסאהן

נ. ב. לשאלתו אודות לימוד חסידות לפני נשי ובנות ישראל תי' - יעוין הלכות ת"ת לרבנו הזקן סוף פרק א' המצות שהנשים חייבות בהן, ופשיטא שבזה נכללו שש המצות ליחדו וכו' - כפי שנמנו בהקדמת ספר החינוך, והרי קיומם דורש ידיעה בכל אותם הענינים שהם תוכן תורת החסידות, וק"ל.

ח'שג

חלקה נדפס בלקו"ש חכ"ג ע' 450 חלקה בח"כ ע' 625 והושלמה עפ"י צילום האגרת.

מו"ה יצחק צבי שי': אייזנבך, ירושלים.

שאמרו חז"ל: ראה ברכות נד, א.

לשאלתו: ראה גם לעיל חי"ט גרת ז'תיב. ובכ"מ.