ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שה

[י"ז טבת תשכ"ב]

לאחרי הפסק ארוך, נתקבל מכתבו מח' טבת, ולאחריו ולפלא גדול על ההפסק ממכתב אחד לשני, והרי בודאי עוררוהו מהמזכירות ועוד על גודל הענין שבעתים יותר תכופות תתקבלנה כאן ידיעות דו"ח מהפעולות - עכ"פ ע"ש המזכירות ועכ"פ בקיצור, ומלבד שזהו נוגע להענינים כאן, הנה במדה לא פחותה פועל זה על מהלך הפעולות המרץ שבהם וכו' וכמדובר וכמבואר בכו"כ פעמים, וכמדומה גם בהמכתב שקבל הוא.

וכיון שאמרו חז"ל אין צועקין על העבר יהי רצון שמכאן ולהבא יהי' מסודר ככל הדרוש. ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכה לבשו"ט.

ח'שה

נדפס בספר השליחות ע' 220.

מהמזכירות: ראה לעיל אגרת ח'רעו.

שאמרו חז"ל: ראה ברכות נד, א.