ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שז

ב"ה, מוש"ק שמות כ"ג אור לכ"ד טבת, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

מכתבו מיום י"ב טבת נתקבל.

ומענינא דיומא - להעיר אשר הקביעות דשנה זו היא כמו בשנת ההסתלקות דאדמו"ר הזקן, עיין "הקדמת הרבנים בני הגאון המחבר ז"ל" - להשו"ע.

ובלשון אדמו"ר הצ"צ (הועתק במענה לשון - שנדפס בעתו ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר): במוש"ק דשמות כ"ג אור לכ"ד טבת.

ויהי רצון אשר בעגלא דידן יקוים חותם וסיום דברי הצ"צ שם:

ה' יחיש ביאת גואלנו והקיצו ורננו שוכני עפר והוא בתוכם ישמיענו נפלאות מתורת ה' תמימה משיבת נפש בגוף כי טל תורה מחי' אכי"ר בעגלא דידן ובזמן קריב.

בברכה ובשו"ט מתוך מנוחה

מ. שניאורסאהן

ח'שז

כללי פרטי. נדפס בלקו"ש חי"א ע' 192 והושלמה עפ"י צילום האגרת.

ובלשון: נדפס בשלימותו מגוכי"ק בסו"ס פס"ד להצ"צ ע' עג [תיא] (הוצאת, תשנ"ב).

וראה גם אג"ק אדמו"ר מוהר"ש אגרת א.

אגה"ק דאדה"ז: אג"ק אדה"ז ח"א אגרת סה.

טל תורה: ראה גם לעיל ח"ב אגרת רפט בהערה.

יחיש: אולי י"ל שבזה נכללת ג"כ בקשה שיהיו במדריגת זכו, וכדרז"ל: זכו אחישנה (סנה' צה, א).

והקיצו ורננו: ישעי' כו, יט.

שוכני עפר והוא בתוכם: להעיר מדרז"ל שוכני עפר כו' שנעשה שכן לעפר בחייו (סוטה ה, א. הובאה בשו"ע אדה"ז סקנ"ו ס"ג). וידועה אגה"ק דאדה"ז, אשר כתב קרוב לזמן הסתלקותו: נפש השפלה באמת לאמיתו כו'.

נפלאות מתורת ה': להעיר אשר בהקדמה הנ"ל הל': נפלאות מתורתו תורת ה'.

משיבת נפש בגוף: ראה זח"א (קפ"ד, סע"ב) ובזהרי חמה שם - הובא בהצ"צ לתהלים (יט, ח, סק"ה).

טל תורה: ל' הכתוב בישעי' שם. הקיצו גו' כי טל אורות טלך. ובכתובות (קיא, ב) דרשו ע"ז אור תורה מחייהו. אבל בתניא ספל"ו טל תורה. וכן היא הגירסא ביל"ש לישעי' שם.

ובירוש' ברכות פ"ה ה"ב: אין המתים חיים אלא בטללים כו' כי טל אורות גו'. וראה שבת פח, ב. ובכ"מ. לקו"ת האזינו עג, ג. ובד"ה סמכוני תר"ס דבחי' אור תורה וטל תורה הוא בחי' רזין ורזי דרזין.