ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שט

ב"ה, כ"ד טבת, תשכ"ב

ברוקלין.

האברך יחיאל מיכל שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מח"י טבת, בו מבשר אשר קבל משרת שוחט עופות.

ובודאי ידוע לו מפסק הדין (מובא בשו"ע לאדה"ז ובשו"ת הצ"צ) ששו"ב צ"ל ירא שמים ביותר וביותר וישתדל ככל יכולתו למלאות הדרישה האמורה, והרי הבא לטהר מסייעין אותו.

ויהי רצון שיהי' בשעה טובה ומוצלחת, ומענין לענין באותו ענין, שיוסיף אומץ בלימוד תורה ברבים, שבודאי בזה גם ישנו לימוד תורת החסידות ועניני' ברבים הפצת המעינות אשר גם זה יהי' בהצלחה ובהוספה מזמן לזמן כהציוי לעלות בקדש,

והרי יומא דא, בו נכתב המענה, הוא יום הילולא של רבנו הזקן, וידוע המשל שאמר בנוגע להפצת המעינות, מאבן טובה שבכתר המלך, שזה מלמדנו שעוד יותר גדולה האחריות בהענין לנצל האבן טוב שבכתר המלך, לאחר שהמלך כבר נתנו לרשות בנ"י, וק"ל. ויהי רצון שיהיו דבריו יוצאים מן הלב ובמילא יכנסו אל לב השומע.

בברכה לבשו"ט בענינם הכללים והפרטים.

ח'שט

האברך חיחיאל מיכל שי': כץ, בן דור. אגרת נוספת אליו - לעיל חט"ו ה'תשנט.

בשו"ע לאדה"ז: הל' שחיטה בתחלתו.

ובשו"ת הצ"צ: יו"ד סי"ב.

הבא לטהר: יומא לח, ב.

וידוע המשל: ראה גם לעיל ח'רצ, ובהנסמן בהערות שם.