ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שיב

ב"ה, כ"ד טבת, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחר הפסק ארוך נתקבל מכתבו מי"ז טבת.

ומובן שמעונין אני בהפרטים אודותם כותב, שהרי האדם וחייו מצטרפים מפרטים כאלו ואפילו הענינים הכי עיקרים, וכמו שנצטוינו על ענין האחדות כפשוטו, כך על האדם להשתדל שיהיו כל עניניו מאוחדים ועד ליחוד גמור ובסגנון חז"ל [אשר כללו כללים גדולים בפתגם קצר, איזוהי פרשה קטנה שכל גופי תורה תלוים בה] בכל דרכיך דעהו (ברכות ס"ג א) ועיין הביאור בזה בהלכות דיעות להמורה הגדול הוא הרמב"ם פס"ד הלכה בשו"ע או"ח סי' רל"א.

כמובן ביחוד נעם לי לקרות במכתבו ע"ד רצונו הטוב גם חזק לעלות במסילה העולה בית א-ל לימוד תורתנו הק' והנהגה מתאימה לזה, והובטחנו הבא לטהר מסייעין אותו.

במענה לשאלותיו מבוארות הן בפסקי הדינים אשר בשלחן ערוך.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ח'שיב

והובטחנו: יומא לח, ב.