ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שיג

ב"ה, כ"ה טבת, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

לכבוד נשיא הקהילה ברצלונה יצ"ו

שלום וברכה!

מכתב כ' מיום י"ח כסלו נתקבל בעתו. בינתים ביקר כאן הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר מיכאל שי' ליפסקר ודברנו אתו בתוכן מכתב כ', וכבר חזר לאירופא ואחרי שיעשה שם איזה זמן יבקר במחנם בדרכו למקנס, ואולי כבר ביקר במחנם לעת קבלת מכתב זה.

ובהזדמנות זו, בעמדנו ערב ש"ק ר"ח שבט, אתאפק לא אוכל מלהזכיר יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בעשירי בשבט, אשר כל היודע פרק בדברי ימי עמנו במדינת רוסיא, ובפרט אלה שעלו משם, הרי יום זה מעורר אצלם זכרונות וחוויות נפשיים מתקופת המלחמה בעד קיום התורה והמצוות ומוסדות הדת תחת דגלו של בעל ההילולא אשר חרף נפשו בפועל ממש לשמור על ערכי עמנו וצורת חייו, במסירות נפש ממש יום יום. ובודאי ידועה לכ' פרשה מזהירה זו, על כל פנים בקוים כלליים. והרי כל ענין של זכרון בחיי היהודי תכליתו הוא שיביא הוספה במעשה, ובנידון דידן הוספה במעשה בהתאם להשקפת עולמו ומשאת נפשו של בעל ההילולא, זי"ע.

בכבוד ובברכה לכל בני קהילתו שי'.

ח'שיג

נשיא הקהילה ברצלונה: אגרת נוספת אליו - לקמן ח'שפא.