ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שיד

ב"ה, כ"ח טבת, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מו"ה יוסף, המכונה ד"ר קמנצקי, שי'

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו בצירוף הפ"נ שנקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר.

נתעכב המענה שלי עד שאתפנה לעבור עכ"פ בסקירה על החומר ששלח בצירוף למכתבו.

ואשר להשתתפות ארגוני הפ. ט. א. של מוסדותינו, תקותי שהענין יתקדם, ואפשר אשר מפני כמה טעמים תבוא ההשתתפות באופן ישר מהמוסדות אחד אחד.

נהניתי לקרוא במכתבו שכבר היו תוצאות טובות וממשיות בהתאם לשיחתנו, ובודאי יהיו עוד שיפורים בכל שטח עבודתו בקדש בחינוך על טהרת הקדש, ולא ימנע הטוב מלהודיע, ות"ח מראש.

ובעמדנו ערש"ק ר"ח שבט, אתאפק לא אוכל מלהזכיר יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בעשירי בשבט, אשר כל היודע פרק בדברי ימי עמנו במדינת רוסיא, ובפרט אלה שעלו משם, הרי יום זה מעורר אצלם זכרונות וחוויות נפשיים מתקופת המלחמה בעד קיום התורה והמצוות ומוסדות הקדש תחת דגלו של בעל ההילולא, אשר חרף נפשו בפועל ממש לשמור על ערכי עמנו וצורת חייו, במסירות נפש ממש יום יום. ובודאי ידוע לכ' פרשה מזהירה זו, על כל פנים בקוים כלליים. והרי אחת הנקודות הכי חשובות במלחמתו ופעולותיו בתקופה ההיא ומשך כל ימי חייו היא בשטח החינוך על טהרת הקדש, אשר פירותי' ופירי פירותי' עדין ניכרים שם בעת הזאת כיובל שנים מאז.

מובן שכל ענין של זכרון בחיי היהודי הוא שיביא הוספה במעשה בשטח שלו, ובנידון דידן הוספה במעשה בהתאם להשקפת עולמו ומשאת נפשו של בעל ההילולא, זי"ע.

בכבוד ובברכה ובפ"ש הרב דוב בער שי' לוי.