ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שטו

ב"ה, כ"ח טבת, תשכ"ב

ברוקלין.

מרת רחל תחי'

ברכה ושלום!

לאחרי הפסק נתקבל מכתבה ממוצש"ק כ"ד טבת ראשי פרקים מהפעולות במשך הזמן מאז כתבה לאחרונה.

ומובן שביחוד נעם לי לקרות על הצלחת הגן ותקותי חזקה שעושים ג"כ בנוגע להוספה של ילדים-ות והרי בטח גם בשכונת הגן מתוספים דיירים מבין העולים החדשים וכיו"ב.

ומסיימים בטוב לסיום מכתבה ע"ד השיעור לפני נשים מעדות המזרח, אשר דבר גדול הוא ביותר וביותר שהרי בעיא מיוחדת בנוגע לנשים אלו, שקודם בואם לאה"ק ת"ו הי' סדר חייהם מיוסד על מילוי פקודת האב ולאחרי כן הבעל בלי כל היסוס וסברא ע"ד אפשרית לא לשמוע, ולפתע פתאום העתקה לאוירה וכו' שלא לשמוע וכו' וצריכים להיות עצמאיות, לא רק בנוגע לאב ובעל גשמי אלא גם וכו' ולכן ההקדם להעמידן על האמת, אשר גם במקומם עתה התורה והמצוה בתקפם עומדים ואדרבה נמצאות בארץ אשר עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה ונמצאות בפלטרין של מלך, ולכן העצמאות צריכה להתבטא בהוספה בעיני יהדות וערכי יהדות ועד כדי להשפיע על הבעל והילדים וכל עמדת הבית בכיון האמור.

מובן שהאותיות צריכות להשתוות בהתאם לרמת הבנתן והידיעות של חוגים שונים מנשים הנ"ל, אבל כנראה שהתוכן מוכרח בכל החוגים, הן מהאדוקים ביותר והן וכו' ואשרי חלקו של כל אחד שיפעול בהאמור, והובטחנו הבא לטהר מסייעין אותו.

בברכה לבשו"ט בהאמור וגם בעניני' הפרטים.

הפ"נ ליו"ד שבט נתקבל.

ח'שטו

מרת רחל תחי': זמיר, תל אביב. אגרת נוספת אלי' - לקמן ח'תנה.

והובטחנו: יומא לח, ב.