ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שיז

ב"ה, כ"ט טבת, תשכ"ב

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מכ"ה טבת. בו כותבת אודות מצב רוחה ובכלל.

בכגון זה ידועה עצה היעוצה להיות חקוק במוח זכרונה עניני השגחה פרטית, שהוא מיסודי אמונתנו ותורתנו הק' תורת חיים, ובפרט ע"פ המבואר בארוכה בתורת חסידות חב"ד איך שהשגחה פרטית היא על כל אחד ואחת ועד לפרטי פרטים, והרי הקב"ה הוא עצם הטוב ומטבע הטוב להיטיב ובמילא זהו שולל האפשרית של דאגות ועצבות, שהרי בלשון נעים זמירות ישראל, ה' לי לא אירא, ה' רועי לא אחסר, ובפרט אשר ראתה ורואה חסדי השי"ת בפועל, שברכה השי"ת בבעל ובילדים נחמדים וכו', ועוד זאת וזכתה והצליחה שיש לה חלק ומשתתפת בחינוך על טהרת הקדש לקרב את לבן של בני ישראל לאבינו שבשמים, וידוע פתגם הבעש"ט אשר אהבת הקב"ה לכל אחד מבני ובנות ישראל, הוא יותר באין ערוך מאהבת הורים זקנים לבן יחידם שנולד להם לעת זקנותם.

ומאחר שעל האדם לעשות בדרך הטבע התלוי בו ויש מקום לומר שמצב רוח קשור ג"כ במצב חלישות בריאותה - בכלל, מהנכון שתשאל רופא עד"ז ותמלא הוראתו.

בברכת הצלחה בעבודתה בקדש האמורה וגם הנהגת הבית שגם זה עבודתה בקדש ותלוי בעיקר בהאשה עקרת הבית ולבשו"ט מתוך שמחה וטוב לבב.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ח'שיז

עצה היעוצה: ראה גם לעיל אגרת ח'רעא, ובהנסמן בהערות שם.

פתגם: ראה גם לעיל ח"כ אגרת ז'תקע, ובהנסמן בהערות שם.