ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שיט

ב"ה, ערב ש"ק וערב ר"ח שבט, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה שמואל חנוך שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום השלישי שהוכפל בו כי טוב,

בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ובעמדנו בערב ש"ק וערב ר"ח,

אשר שניהם, הן השבת והן ראש חדש, מורים על הברכה ועל ההצלחה בעניני בני ישראל, גם בענינים הגשמיים.

וכמה שכתוב, וקראת לשבת ענג, ציווי וגם הבטחה, ופירשו חכמים - עונג אכילה ושתי'. ובר"ח הרי אומרים שהם עתידים להתחדש כמותה וכו',

יהי רצון שיהי' כן בעניניו ויבשר טוב.

בברכה.

ח'שיט

מו"ה שמואל חנוך: ליברמן.

ופירשו חכמיםף ראה שו"ע אדה"ז הל' שבת רסרמ"ב. וש"נ.