ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שכא

ב"ה, ג' שבט, תשכ"ב

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מו"ה אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אודות יום הולדת שלו.

ובודאי ינהג במנהג אנ"ש בזמן האחרון ביום ההולדת. ויה"ר מהשי"ת שתהי' שנת הצלחה אצלו הן בגשמיות והן ברוחניות ויוסיף בלימוד התורה וקיום מצותי' מתוך הרחבה - ובהן לכל לראש, כמובן, מצוה אשר צ"ל בה זהיר (ובמילא, גם מאיר - ועיין ס' השיחות [קיץ ה'ש"ת] ע' כב) טפי, הנהלת ק"ק דילי'.

בברכה.

ח'שכא

מו"ה אפרים אליעזר: יאלעס, פילאדלפיא. אגרות נוספות אליו - לעיל ח'רפח, ובהנסמן בהערות שם.