ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שכג

ב"ה, ז' שבט, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בעל מדות

תרומיות ענף עץ

אבות וכו' מו"ה שניאור זלמן שי'

שלום וברכה!

בהיות ממשמש ובא יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ובאשר כ' זכה לקירובו ולברכותיו, בטוח אני אשר גם ביום ההילולא הזה יעורר כ"ק מו"ח אדמו"ר רחמים עליו בתוך כל המקושרים אליו שיתקיימו כל הברכות שנתברך מאתו ולכל המצטרך לו.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.

מוסג"פ תזכיר בענין המכאיב הוא מצב העולים החדשים, ואם נפלו איזו בטויים שאולי חריפים קצת, הרי לגודל הצער, אין אדם נתפס על צערו.

לחשיבות הבעיא וחריפותה - שולח הנני תזכיר זה גם לעוד אחדים, אולי יפעלו וישפיעו בזה.

ח'שכג

מו"ה שניאור זלמן: שזר. אגרות נוספות אליו - לעיל ח'רנד, ובהנסמן בהערות שם.

מוסג"פ תזכיר:אגרת שלפנ"ז.

אין אדם: ב"ב טז, ב.